Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
18-02-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
17-02-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
253
16-02-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum244
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
243
14-02-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
255
13-02-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
264
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
247
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
272
10-02-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
270
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
209
08-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
245
07-02-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
278
06-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
217
05-02-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
243
04-02-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
244
03-02-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt260
02-02-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
229
01-02-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi
259
31-01-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
234
30-01-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
242
29-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng248
28-01-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
259
27-01-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Phú Yên221
26-01-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa276
25-01-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
260
24-01-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
229
23-01-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
242
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
213
20-01-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
245
19-01-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
265
18-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
271